Maltan virtuaalisten rahoitusvarojen säännöt VFA-palveluntarjoajille

Alla on yleiskatsaus Maltan virtuaalisten rahoitusvarojen sääntökirjaan (”sääntökirja”): Virtuaalisten rahoitusvarojen säännöt VFA-palveluntarjoajalle, julkaisija Maltan rahoituspalveluviranomainen (”MFSA”) 25. helmikuuta 2019.

Tätä lukua sovelletaan VFA-palveluntarjoajiin, joilla on toimilupa Virtual Financial Assets Act -lain (Maltan lakien 590 luku, VFA-laki) mukaisesti, ja hakijoihin, jotka hakevat lisensointia VFA-palveluntarjoajina lain nojalla (jäljempänä ‘Hakija’), kuten sovellettavissa.

Maltan virtuaalisen omaisuuden säännöt

Henkilön, joka tarjoaa yhtä tai useampaa seuraavista palveluista, katsotaan olevan VFA-palveluntarjoaja:

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
 • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
 • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
 • Very high liquidity
 • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.
 • Tilausten vastaanotto ja lähettäminen
 • Tilausten toteuttaminen muiden henkilöiden puolesta
 • Kaupankäynti omaan lukuun (kauppa omaa pääomaa vastaan)
 • Salkun hallinta
 • Säilytys- tai nimityspalvelut
 • Sijoitusneuvonta
 • Virtuaalisten rahoitusvarojen sijoittaminen
 • VFA-pörssin toiminta

Henkilö, joka haluaa lain nojalla myöntää luvan tarjota palveluja, jotka kuuluvat lain toiseen luetteloon liittyen

Virtuaaliset rahoitusvarat (”VFAs”) nimeävät VFA-edustajan, joka on asianmukaisesti rekisteröity Finanssivalvonnassa ja listattu Rahoitustarkastuksen tilinpäätökseen

Palvelurekisteri. Lain 62 §: ssä säädetystä siirtymäajasta hyötyvien UFA-palveluntarjoajien on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

 • Käyttää rekisteröityä VFA-edustajaa tai ottaa mukaan yritys, joka aikoo hakea rekisteröintiä VFA-edustajaksi lain 14 artiklan mukaisesti, edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on vähintään kolme ehdotettua nimettyä henkilöä, jotka ovat suorittaneet viranomaisen hyväksymän kurssin;
 • Toimitettava viranomaiselle todiste siitä, että se on läpäissyt i alakohdassa tarkoitetun palveluntarjoajan suorittaman kunto- ja kelpoisuusarvioinnin; ja
 • Antaa viranomaiselle todisteet siitä, että sillä on asianmukaiset järjestelmät VFA-palveluun sovellettavien AML / CFT-vaatimusten täyttämiseksi

Palveluntarjoajat

Katsaus VFA-palveluntarjoajan vaatimuksiin

Henkilö, joka aikoo saada lisenssin VFA-palvelun tarjoamiseen, on Maltalle sijoittautunut oikeushenkilö. Tällaisen henkilön on toimittava eettisesti ottaen huomioon asiakkaiden edut ja Maltan rahoitusjärjestelmän eheys. Rahoitustarkastuksen on tarkasteltava useita tekijöitä ennen hakijan luvan myöntämistä, mukaan lukien muun muassa se, että hakija on

tarjota VFA-palveluita eli täyttää seuraavat ehdot:

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
 • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
 • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
 • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
 • Six supported cryptocurrencies.
 • 100% up to 0.1 BTC for the first
 • 50% up to 0.1 BTC for the second
 • Rehellisyys: Viranomaiselle on oltava kohtuullisen varma siitä, että hakijalla on hyvä maine ja aikoo toimia rehellisesti ja luotettavasti
 • Osaaminen: Hakijan on annettava kohtuullinen vakuutus siitä, että heillä on sekä yhdessä että erikseen hyväksyttävä tietotaso, ammattikokemus ja asiantuntemus. Tällaisia ​​voidaan tuoda esiin pätevyyden, taitojen ja kyvyn mukaan sitouttaa aikaa tehtävien suorittamiseen hakijan ehdottamassa rakenteessa.
 • Vakavaraisuus: Luokan 4 VFA-palveluntarjoajiin sovellettavat alkupääomavaatimukset ovat 730 000 euroa. Hakijan on pidettävä kyseinen määrä pysyvänä vähimmäispääomana ja osoitettava, että se on taloudellisesti vakaa ja likvidejä.

Hakija maksaa kaikki Finanssivalvonnan vuotuiset valvontamaksut vuosittaisen tarkastetun tilinpäätöksen toimittamispäivänä ja on velvollinen maksamaan lisenssiä vastaan ​​ensimmäisen toimintavuoden vähimmäisvuosimaksun.

Hakuprosessi VFA-palveluntarjoajille

Hakuprosessi koostuu kolmesta vaiheesta, jotka on merkitty alla:

Valmisteluvaihe

Tässä vaiheessa nimetty VFA-edustaja ilmoittaa MFSA: lle aikomuksestaan ​​hakea VFA-palvelulupaa. Tällaisen lausunnon on sisällettävä:

 • ehdotettu rakenne yksilöimään henkilöt, jotka aikovat olla avainasemassa;
 • luettelo VFA-palveluista, joille haetaan lisenssiä; ja
 • oikeudellinen mielipide siitä, että toiminta ei kuulu perinteisen rahoituspalvelulainsäädännön piiriin.

Kun edellä mainitut tiedot on saatu, viranomainen perustaa kokouksen hakijan kanssa – tällainen kokous johtaa 60 (60) päivän määräaikaan, jonka kuluessa hakijan on jätettävä hakemuksensa. Hakemuksen on sisällettävä kaikki tositteet ja täysin maksetut hakemusmaksut.

Ennakkolisensointivaihe

Viranomainen tarkistaa asiakirjat ja kun se on tyydyttävä, se antaa “periaatteellisen hyväksynnän”, joka on voimassa kolme kuukautta, jonka kuluessa hakijat voivat viimeistellä esiin nostetut kysymykset, täyttää ennakkolupaehdot ja toimittaa alkuperäiset jäljennökset lopullisesta hakemuksesta ja siihen liittyvät asiakirjat.

Toimiluvan myöntämisen jälkeinen / liiketoiminnan alkuvaihe

Hakijalla voi olla lisälisenssin jälkeisiä ehtoja täyttääkseen, ja hänen on aloitettava VFA Services -liiketoiminta 12 kuukauden kuluessa lisenssin myöntämisestä.

Avaintoiminnot, jotka VFA-palveluntarjoajan on nimettävä

Hakijalla on oltava selkeä ymmärrys funktioista, jotka hänen on nimitettävä voidakseen olla hyvin varusteltuja UFA-palveluntarjoajan lisenssin saamiseksi. Ei-tyhjentävä luettelo toimihenkilöistä, jotka nimitetään haettaessa luokan 4 VFA-palveluntarjoajan lisenssiä, merkitään tässä:

 • VFA-agentti:

Tämä on ratkaiseva rooli sellaisenaan, ja se on nimettävä ennen valmisteluvaihetta. Agentti toimii yhteyspisteenä VFA-palveluntarjoajan ja viranomaisen välillä.

 • Hallitus

Ainakin kahden (2) henkilön on hallinnoitava ja ohjattava VFA-palveluntarjoajan lisenssiä hakevaa hakijaa tyydyttämällä kaksoisvalvonnan periaatetta. Tällaisten henkilöiden on oltava hyvämaineisia, heillä on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta ja heillä on oltava riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen. Hallintoneuvoston vastuut

sisältää muun muassa seuraavat:

 • yleinen vastuu hakijasta sekä tavoitteiden, strategian ja hallinnon toteuttamisesta; – kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, operatiivisen valvonnan ja noudattamisen eheys; julkistamismekanismien valvonta on käytössä;
 • ylin johto jne.

Hallituksen puheenjohtaja ei voi suorittaa valvontatehtävää ja toimitusjohtajan roolia, ellei Finanssivalvonta ole sitä valtuuttanut.

 • Riskienhallinta

Riskipäällikön on oltava aina paikallaan hyväksyäkseen, tarkastellakseen ja vähentääkseen Hakijalle aiheutuvia riskejä. Riskienhallinnan rooliin kuuluu riittävien riskienhallintapolitiikkojen ja -menettelyjen luominen, toteuttaminen ja ylläpito, jotka tunnistavat Hakijan toimintaan liittyvät riskit. Riskienhallintatoiminnon on toimittava itsenäisesti ja sillä on oltava

riittävä viranomainen muun muassa

 • Pääsy hallitukseen;
 • Toteuttaa käytäntöjä ja menettelyjä;
 • Tarjoa ylimmälle johdolle raportteja ja neuvoja;
 • Kehittää hakijan riskistrategia ja osallistua riskipäätöksiin;
 • Kommunikoi johtoryhmästä riippumattoman hallituksen kanssa.
 • Vastaava toimihenkilö

Noudattamisvirkailijan on pantava täytäntöön ja ylläpidettävä riittäviä käytäntöjä ja menettelyjä, jotka on suunniteltu havaitsemaan kaikki riskit siitä, että Hakija ei noudata lain, asetusten tai sääntökirjan tai muun sovellettavan lainsäädännön mukaisia ​​velvoitteitaan. Noudattamistoiminto sisältää muun muassa velvoitteen:

 • Seurata ja arvioida käyttöön otettujen politiikkojen ja menettelyjen riittävyyttä ja tehokkuutta
 • Vaatimustenmukaisuuden seurantasuunnitelman täytäntöönpano
 • Neuvoa ja avustaa VFA-palveluita suorittavia henkilöitä noudattamaan Hakijan lakisääteisiä velvoitteita.
 • Sinulla on tarvittava auktoriteetti, resurssit, asiantuntemus ja pääsy kaikkiin olennaisiin tietoihin. Compliance Officer -rooli voidaan ulkoistaa vain VFA-edustajalle, jonka oikeushenkilö on nimennyt tai hakenut lisenssiä VFA-palvelun tarjoajaksi..
 • Rahanpesu ja raportoija (MLRO)

Hakijan on nimitettävä ja pidettävä aina voimassa MLRO. Tällainen rooli

asuu henkilö, joka:

 • ymmärtää täysin tehtävään liittyvän vastuun laajuuden;
 • hänellä on johtava rooli VFA-palveluntarjoajan lisenssiä hakevassa yrityksessä;
 • on perehtynyt hyvin FIAU: n täytäntöönpanomenettelyjen I osan säännöksiin ja alakohtaisiin täytäntöönpanomenettelyihin.
 • Tilintarkastaja

Hakijan on nimitettävä Finanssivalvonnan hyväksymä tilintarkastaja, kunhan kyseinen tilintarkastaja ei ole millään tavalla hakijan virkamies tai työntekijä. Hakijan on laadittava tarkastettu vuotuinen taloudellinen tuotto ja osavuosituotto, jotka on allekirjoitettava vähintään kahdella ylläpitäjällä, tilintarkastajalla ja muulla henkilöllä, jolla on valtuudet allekirjoittaa hallituksen päätöksellä..

Muut meneillään olevat lisensointivelvoitteet VFA-palveluntarjoajille

VFA-palveluntarjoajan lisenssinhaltijalla on useita jatkuvia velvoitteita, kun lisenssi on saavutettu. Tällaisia ​​ovat muun muassa seuraavat:

 • Ilmoitus Rahoitustarkastukselle Useissa tapauksissa Hakijan, tässä vaiheessa Luvanhaltijan, on ilmoitettava kirjallisesti Rahoitustarkastukselle tiettyjen toimien hyväksymiseksi. Tällaisia ​​ovat:
 • Osoitteenmuutos ja / tai mahdolliset muutokset yhteystietoihin;
 • Ehdotetut osuuksien hankinnat tai myynnit, jotka kuuluvat lain julkistamismääräysten soveltamisalaan;
 • Kaikki ehdotetut olennaiset muutokset liiketoimintaansa vähintään yksi (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa;
 • Kaikki todisteet luvanhaltijan henkilökunnan jäsenen petoksesta tai epärehellisyydestä;
 • Kaikki todisteet hakkeroinnista, petoksista tai muista vakavista väärinkäytöksistä, joihin luvanhaltija kärsi;
 • Kaikki päätökset tehdä olennainen vaatimus ammatillisesta vastuuvakuutuksestaan ​​tai muusta sen liiketoimintaan liittyvästä vakuutuksesta; Kaikki todelliset tai suunnitellut olennaiset oikeudenkäynnit, jotka ovat lisenssinhaltijan tekemiä tai niitä vastaan;
 • Kaikki olennaiset muutokset Rahoitustarkastukselle toimitetuissa tiedoissa;
 • Kaikki muut olennaiset tiedot, jotka koskevat lisenssinhaltijaa, sen yritystä tai henkilöstöä Maltalla tai ulkomailla;
 • Sääntöjen, lain tai sen nojalla annettujen määräysten rikkominen heti, kun lisenssinhaltija saa tiedon rikkomuksesta; ja
 • Kaikki päätökset tehdä hakemus ulkomaiselle sääntelyviranomaiselle minkä tahansa toiminnan harjoittamiseksi Maltan ulkopuolella.

Vakuutus

Hakijan on pyrittävä kaikin tavoin ottamaan käyttöön ja ylläpitämään vakuutussopimus, joka kattaa rahan menetyksen tai muun yritykselle kuuluvan omaisuuden tai omaisuuden omaisuuden tai määräysvallan omaisuuden tai omaisuuden menetyksen tai vahingon. Tällainen vastuuvakuutus kattaa:

 • Oikeudellinen vastuu huolimattomasta teosta, virheestä tai laiminlyönnistä liiketoiminnassa tai joku muu työntekijä;
 • Oikeudelliset puolustuskustannukset, jotka voivat aiheutua huolimattomasta toiminnasta, virheestä tai laiminlyönnistä liiketoiminnassa;
 • Kattaa koko EU: n alueen;
 • Epärehellinen, petollinen, rikollinen tai ilkeä teko, virhe tai laiminlyönti;
 • Kunnianloukkaus ja kunnianloukkaus;
 • Hakijalle kuuluvien asiakirjojen ja asiakirja-aineistojen menetys ja vahingoittuminen, jotka ovat Hakijan tapauksessa, hallussa tai valvonnassa tai joista Hakija on vastuussa; ja
 • Vastuu lain, asetuksen tai sääntökirjan säännösten rikkomisesta.

Vuosittainen vaatimustenmukaisuustodistus

Hakijan on toimitettava vaatimustenmukaisuudesta vastaavan virkamiehen laatima vaatimustenmukaisuustodistus, jossa todetaan, että hakija noudattaa lain ja siitä johtuvien VFA-määräysten sekä niiden nojalla annettujen sääntöjen säännöksiä. Ne on valmisteltava vuosittain, ja ne on pyynnöstä annettava Finanssivalvonnan ja FIAU: n saataville.

Rahoitusinstrumentin testi

Ellei liikkeeseenlaskija ole jo suorittanut rahoitusinstrumenttitestiä, Hakijan on suoritettava rahoitusvälineiden testi ennen kuin se tarjoaa asiakkailleen VFA- tai VFA-palvelua, ja sen allekirjoittavat hallitus ja vaatimustenmukaisuuden valvoja. Edellyttäen, että epäilystapauksissa Hakijan on saatava oikeudellinen lausunto. On suositeltavaa, että rahoitusinstrumenttitesti täydennetään perusteluilla, miksi lopullinen luokitus on saavutettu.

Asiakkaiden varat

Jos hakija omistaa tai hallitsee asiakkaiden varoja, hänen on pidettävä tällaisia ​​varoja / rahaa erityisesti luotuilla ja erillisillä tileillä, jotka on yksilöitävä erillään kaikista tileistä, joita käytetään hakijalle kuuluvien rahojen / varojen pitämiseen. Hakijan on saatava kirjallinen vakuutus taholta, jolle Hakija on tallettanut asiakkaiden rahoja / varoja, jossa todetaan, että Hakija luopuu eikä yritä panna täytäntöön tai suorittaa mitään tiliä koskevia maksuja, kuittausoikeuksia tai muita vaatimuksia.

VFA-pörsseihin sovellettavat lisäehdot

Sääntökirjan luvussa 3 on luettelo sovellettavista lisäehdoista

VFA Exchangesille, joka sisältää säännöt, jotka koskevat:

 • Listing Criteria;
 • Huolto;
 • Selvitys;
 • Tilauksen sovitus;
 • Kauppaa edeltävä ja kaupan jälkeinen avoimuus
 • Yrityskellojen synkronointi;
 • Järjestelmän joustavuus;
 • Hei lakeja;
 • Kurinpitotoimet; Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen;
 • Kaupan keskeyttäminen ja poistaminen;
 • Asiakkaan kirjanpito;
 • Kyvyttömyys purkaa toimintoja; ja vaatimustenmukaisuustodistus

VFA-palveluntarjoajan lisenssin hankkiminen on korkeimman tason hyväksynnän mukainen leima, joka johtuu laajasta seuranta- ja lisenssihakuprosessista, mikä takaa VFA-palveluntarjoajan toiminnan riittävyyden ja tarjoaa mielenrauhaa käyttäjille, sijoittajille ja operaattorit käyttävät tällaisia ​​säänneltyjä palveluja.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map