Mikä on alustava virtuaalirahoitusomaisuuden tarjoaminen (IVFAO)? Maltan lait

VIRTUAALISEN RAHOITUSVAROJEN (VFA) MYÖNTÄMINEN & HYVÄKSYMISPALVELUJEN KAUPPAAN SALLIMINEN

Maltan rahoituspalveluviranomaisen (jäljempänä MFSA) viime aikoina julkaisemien erilaisten sääntökirjojen ja sääntelypäivitysten valossa olemme laatineet yleiskatsauksen virtuaalisen rahoitusomaisuus (jäljempänä IVFAO) Maltassa tai sieltä. Tällaiset vaatimukset perustuvat virtuaalisten rahoitusvarojen sääntökirjan 2 luvun lopulliseen versioon, jonka otsikko on ” Virtuaalisten rahoitusvarojen säännöt virtuaalisten rahoitusvarojen liikkeeseenlaskijoille ”, virtuaalirahoituslain (jäljempänä ‘ Toimia”).

Mikä on alustava virtuaalirahoitusomaisuuden tarjoaminen (IVFAO)? Maltan lait

Yleiset vaatimukset – alustava virtuaalirahoitusvarojen tarjoaminen

Virtuaalisten rahoitusvarojen sääntökirjan lukua 2 sovelletaan virtuaalisten rahoitusvarojen liikkeeseenlaskijoihin (jäljempänä ”VFA / s”), jotka haluavat harjoittaa VFA-toimintaa Maltalla tai sieltä. Liikkeeseenlaskijoiden on oltava asianmukaisesti Maltassa perustettuja oikeushenkilöitä, ja heidän on noudatettava tehtävänsä suorittamisessa yleisiä korkean tason periaatteita. Tähän sisältyy muun muassa tehtävien suorittaminen eettisellä tavalla ja erittäin rehellisesti ottaen samalla huomioon sijoittajien edut koko ajan. Lain tarkoituksena on säännellä IVFAO: ita, joissa liikkeeseenlaskija antaa VFA: ita Maltalta tai Maltalta.

Vaatimukset liikkeeseenlaskijoille: Lyhyt yleiskatsaus – Virtual Finance Asset Offering

Liikkeeseenlaskijan, jonka liiketoimintaa on hoidettava kaksinkertaisen valvonnan periaatetta noudattaen, on aloitettava VFA: nsa tarjoaminen yleisölle tai sallittava VFA: nsa kaupankäynti DLT-pörssissä kuuden (6) kuukauden kuluessa paperin rekisteröintipäivästä MFSA: n kanssa. Ennen tarjouksen suorittamista tai DLT-pörssiin ottamista liikkeeseenlaskijan hallintoneuvoston on suoritettava ja allekirjoitettava rahoitusinstrumenttitesti, jonka nimitetyn VFA-edustajan on vahvistettava myöhemmin..  

Liikkeeseenlaskijan on laadittava vuotuinen vaatimustenmukaisuustodistus liiketoimintaansa liittyen – VFA-edustaja tarkistaa ja toimittaa todistuksen sen jälkeen, kun kaikki liikkeeseenlaskijan hallintoneuvoston jäsenet ovat allekirjoittaneet sen. Kun vaatimustenmukaisuustodistus on toimitettu, liikkeeseenlaskijan on maksettava valvontaviranomaiselle sovellettavat valvontamaksut.

Jatkuvat vaatimukset, joita sovelletaan IVFAO: hin ja kaupankäynnin kohteena oleviin VFA: hin DLT-pörsseissä

VFA: ita voidaan tarjota yleisölle vain Maltalla tai sieltä, ja sen jälkeen haettava kaupankäynnin kohteeksi ottamista DLT-pörssissä, jos liikkeeseenlaskijan julkaisu noudattaa lain vaatimuksia ja on rekisteröity MFSA Asianmukaisesti.

Yksinkertaistettu versio prosessista on hahmoteltu jäljempänä helpottamiseksi:

VAIHE 1: RAHOITUSVÄLINEIDEN TESTI

Rahoitusinstrumenttitestin suorittaminen ja kyseisen tunnuksen määrittäminen VFA: ksi, jonka määrityksen VFA-edustaja tukee. Tämän pitäisi olla aina lähtökohta, koska vain siinä tapauksessa, että kyseinen tunnus tunnetaan VFA: na, seuraavat vaiheet tulisi suorittaa.

VAIHE 2: UFA-AGENTIN NIMITTÄMINEN

Rekisteröidyn VFA-edustajan nimittäminen, joka nimitys pidetään aina voimassa.

VAIHE 3: HALLINTONEUVOSTO

Vähintään kahden henkilön on ohjattava tai hallinnoitava liikkeeseenlaskijaa tosiasiallisesti kaksinkertaisen valvonnan periaatteen mukaisesti. Seuraavia periaatteita on myös noudatettava:

 • Vastuussa siitä, että liikkeeseenlaskija noudattaa sääntöjen ja mahdollisten ohjeiden mukaisia ​​velvoitteitaan;
 • Kollektiivinen ja henkilökohtainen vastuu hankkia ja ylläpitää riittävää tietoa ja ymmärrystä liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä;
 • Hallintoneuvoston tehtävänä on tiedottaa toiminnastaan ​​kokonaisuudessaan, ymmärtää kunnollisesti taloudellinen tilansa ja tutkia hallitukselle toimitetut asiakirjat.

Jos johtokunta delegoi minkä tahansa tehtävistään, se ei vapauta hallitusta velvollisuudesta valvoa näiden delegoitujen tehtävien suorittamista.

VAIHE 4: YRITYSLOMAKE

Liikkeeseenlaskijan on oltava oikeushenkilö, joka on asianmukaisesti muodostettu minkä tahansa Maltalla tällä hetkellä voimassa olevan lain nojalla. Vastaavasti on tarpeen perustaa maltalainen yritys, tyypillisesti yksityinen osakeyhtiö (osakeyhtiö) tai julkinen osakeyhtiö (plc), tapauksesta riippuen. Lisäksi säätiön käyttö on nyt mahdollista siviililain muutosten seurauksena.

VAIHE 5: TOIMINTOJEN NIMITTÄMINEN

Liikkeeseenlaskijan on nimitettävä ja nimitettävä aina seuraavat toimihenkilöt, joilla on riittävästi tietoa ja kokemusta tietotekniikasta, DLT-varoista ja niiden taustalla olevista tekniikoista ja joilla on hyvä käsitys liikkeeseenlaskijan liiketoiminnasta:

 • Systems Auditor – tarkastaa ja tarkastaa liikkeeseenlaskijan innovatiiviset teknologiajärjestelyt (ITA / s), mukaan lukien kyberturvallisuusjärjestelyt, ja laatii vuosittaisen järjestelmätarkastusraportin ITA: sta Maltan digitaalisen innovaatioviranomaisen (MDIA) antamien ohjeiden mukaisesti.
 • VFA-agentti – saa liikkeeseenlaskijalta vahvistuksen siitä, että hallintoneuvosto on perustettu, että sijoittajille on toimitettu etenemissuunnitelma, jossa vahvistetaan IVFAO: n virstanpylväät ja että heille on myös toimitettu taloudelliset tiedot ja tulosennusteet.
 • Huoltaja – katsotaan ITA: ksi, jos luottokelpoisten omaisuuserien säilytys tapahtuu tällaisen kautta, mutta fiat-valuuttojen säilyttämisen osalta tämän voi suorittaa vain keskuspankki, maksulaitos, rahamarkkinarahasto, sähköisen rahan laitos, pankki kolmannessa maassa tai luottolaitoksessa.
 • Tilintarkastaja – laatii raportin, jossa vahvistetaan, että AML / CFT / KYC-järjestelmät ovat käytössä.
 • Rahanpesun raportoija – suorittavat henkilöt, jotka ymmärtävät rooliin liittyvän vastuun laajuuden, on oltava pätevä, taloudellisesti vakaa ja hyvämaineinen, ja heillä on oltava riittävä tietämys, ammatillinen asiantuntemus ja kokemus perinteisistä rahoituspalveluista sekä ennaltaehkäisyn estämisestä Rahanpesulaki.

VAIHE 6: VALKOISEN PAPERIN PIIRTÄMINEN & ÄLYKÄSI SOPIMUSTEN ILMOITTAMINEN

Whitepaperin laatiminen VFAA: n ensimmäisessä aikataulussa ja MFSA: n antamien sääntöjen mukaisen muodon ja sisällön mukaisesti. Tämä sisältää älykkäiden sopimusten käyttöönottoon liittyviä vaatimuksia.

VAIHE 7: HAKEMUSLOMAKE JA LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

 • Liikkeeseenlaskijan, joka haluaa harjoittaa edellä mainittua toimintaa / toimia, on toimitettava VFA-edustajansa välityksellä seuraavat tiedot Rahoitustarkastukselle:
 • Hallituksen allekirjoittama valkoinen kirja ja täydentävät asiakirjat.
 • Kopio rahoitusinstrumenttien testistä, jonka hallintoneuvosto on allekirjoittanut ja jonka VFA-edustaja on vahvistanut.
 • Systems Auditorin vahvistus siitä, että liikkeeseenlaskijan ITA noudattaa MDIA-ohjeita.
 • Tarkastettu tilinpäätös kolmen viimeisen (3) tilikauden ajalta ja / tai jos liikkeeseenlaskija kuuluu konserniin – konsernin konsernitilinpäätös.
 • Todistettu jäljennös perustuslakiasiakirjoista.
 • Rekisteröintimaksu.

VAIHE 8: MAKSUT

Valkoisen paperin rekisteröintimaksut – 8000 €

Valkoisen paperin vuotuiset valvontamaksut – 2000 € (maksetaan vaatimustenmukaisuustodistuksen toimittamisen jälkeen)

VAIHE 9: JATKUVAT VELVOITTEET

Hallintoneuvoston nimittäminen

Kyseisen hallituksen, jonka tehtävänä on varmistaa, että liikkeeseenlaskija noudattaa viranomaisen sääntöjä ja velvollisuuksia, on toimittava rehellisesti, oltava kohtuullisen huolellinen suoritettaessa toimintoja, vältettävä eturistiriitoja, seurattava sääntöjen noudattamista, tunnistettava riskit ja hallittava niitä sekä vastattava liikkeeseenlaskijan noudattamasta AML / CFT-vaatimukset samalla, kun hän on tietoinen liikkeeseenlaskijan toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Kyberturvallisuuskehyksen luominen

Tähän sisältyy erilaisia ​​politiikkoja, kuten; reagointi- ja elvytyssuunnitelma, liiketoiminnan jatkuvuus, arkaluonteinen tiedonhallinta jne. Kehyksen on oltava kansainvälisesti tunnustettujen kyberturvallisuusstandardien mukainen ja GDPR-määräysten mukainen..  

Kirjanpitomenettelyt  

Liikkeeseenlaskijan on säilytettävä asiakirjat ja pidettävä Rahoitustarkastuksen saatavilla seuratakseen, kuinka liikkeeseenlaskija noudattaa VFA: ta koskevia MFSA: n sääntöjä. Tällaisia ​​asiakirjoja on säilytettävä vähintään viisi (5) vuotta, ellei Finanssivalvonta vaadi niiden säilyttämistä seitsemän (7) vuotta. Välineen, jossa asiakirjoja säilytetään, on oltava Rahoitustarkastuksen saatavilla tulevaa käyttöä varten ja siinä muodossa ja tavalla, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • MFSA: n esteetön pääsy, mukaan lukien kyky muodostaa uudelleen tapahtumaprosessin jokainen vaihe;
 • asiakirjojen sisältöön tehtävät muutokset ja korjaukset on oltava helposti selvillä;
 • asiakirjoja ei voida manipuloida

Vankka I.T. Infrastruktuuri

Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että sen I.T. infrastruktuuri varmistaa:

 • siihen tallennettujen tietojen eheys ja turvallisuus;
 • tietojen saatavuus, jäljitettävyys ja saatavuus;
 • yksityisyys ja luottamuksellisuus; ja
 • on GDPR: n määräysten mukainen.

Vuosittaiset arkistot – alustava virtuaalirahoitusomaisuuden tarjoaminen

Liikkeeseenlaskijan on tehtävä seuraavat vuosittaiset ilmoitukset Rahoitustarkastukselle:

 • VFA Agentin liikkeeseenlaskijan puolesta toimittama vuotuinen vaatimustenmukaisuuslausuma;
 • tarkastettu tilinpäätös; ja
 • tilintarkastuskertomus.

Liikkeeseenlaskijan on maksettava vuosittaiset valvontamaksut Rahoitustarkastukselle, kun se on toimittanut vuotuisen vaatimustenmukaisuuslausunnon. Tällaisen lausunnon on sisällettävä vahvistus siitä, että UFA-edustaja on vakuuttunut siitä, että:

 • Paikalliset AML / CFT-vaatimukset on täytetty, mikä vahvistus on saatava liikkeeseenlaskijan MLRO: lta; ja
 • Liikkeeseenlaskijan teknologiajärjestelyt ovat MDIA: n asettamien, tietyn tyyppisiin järjestelyihin sovellettavien laadullisten standardien ja ohjeiden mukaisia, ja nämä vahvistukset on saatava liikkeeseenlaskijan järjestelmätarkastajalta.

 Rajoitukset, täytäntöönpano ja seuraamukset – alkuperäinen virtuaalirahoitusomaisuuden tarjoaminen

Enimmäissijoitettavan määrän yläraja

Liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että sijoittaja (jota ei katsota kokeneeksi) sijoittaa enintään 5000 euroa alkuperäisiin VFA-tarjouksiinsa 12 kuukauden aikana. Huomaa, että kokenut sijoittaja ei välttämättä vastaa ammattimaista ja / tai akkreditoitua sijoittajaa, mutta sillä on oltava alan tuntemus ja kokemus ICO: ista.

Seuraamukset rikkomisen yhteydessä

Jos liikkeeseenlaskija / UFA-edustaja rikkoo tai rikkoo sääntöä, Rahoitustarkastus voi määrätä sille lain 48 §: n nojalla myönnetyn valtuutuksen nojalla enintään 150 000 euroa hallinnollisia seuraamuksia ilman turvautumista tuomioistuimeen..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map