Spodaj najdete pregled poglavja 3 Malteškega pravilnika o virtualnih finančnih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: pravilnik): Pravila o virtualnih finančnih sredstvih za ponudnika storitev VFA, ki ga je objavil Uprava Malte za finančne storitve („MFSA“) 25. februarja 2019.

To poglavje se nanaša na ponudnike storitev VFA, ki imajo dovoljenje v skladu z Zakonom o navideznih finančnih sredstvih (poglavje 590 zakonov Malte, „zakon VFA“) in prosilce, ki iščejo licenco kot ponudniki storitev VFA v skladu z zakonom („vlagatelj“), primerno.

Pravila o virtualnih sredstvih Malte

Vsaka oseba, ki ponuja eno ali več naslednjih storitev, se šteje za ponudnico storitev VFA:

 • Sprejem in prenos naročil
 • Izvrševanje naročil v imenu drugih oseb
 • Trgovanje za lasten račun (trgovanje z lastniškim kapitalom)
 • Upravljanje portfelja
 • Skrbniške ali nominirane storitve
 • Investicijsko svetovanje
 • Dajanje virtualnih finančnih sredstev
 • Delovanje izmenjave VFA

Oseba, ki želi v skladu z zakonom izdati dovoljenje za opravljanje storitev, ki spadajo v drugi seznam zakona v zvezi z

Navidezna finančna sredstva („VFA“) imenujejo agenta VFA, ki je pravilno registriran pri MFSA in je naveden v MFSA Financial

Register storitev. Ponudniki storitev VFA, ki so upravičeni do prehodnega obdobja iz člena 62 zakona, morajo upoštevati naslednje:

 • Angažirati registriranega agenta VFA ali zaposliti podjetje, ki namerava zaprositi za registracijo kot agent VFA v skladu s 14. členom zakona, pod pogojem, da ima taka oseba vsaj tri predlagane imenovane osebe, ki so uspešno zaključile tečaj, ki ga je odobril organ;
 • Organu predloži dokazila, da je uspešno opravil oceno sposobnosti in primernosti, ki jo je opravil ponudnik storitev iz točke (i); in
 • Nadzornemu organu predložiti dokaze, da ima vzpostavljene ustrezne sisteme za izpolnjevanje zahtev o pranju denarja in financiranju terorizma, ki veljajo za storitve VFA

Ponudniki

Pregled zahtev ponudnika storitev VFA

Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev VFA, je pravna oseba s sedežem na Malti. Takšna oseba mora ravnati etično, upoštevajoč največje interese strank in integriteto malteškega finančnega sistema. MFSA mora pred izdajo dovoljenja prosilcu upoštevati različne dejavnike, med katerimi je med drugim, da je prosilec „primeren in ustrezen“ za

izpolnjujejo naslednja merila:

 • Integriteta: Nadzorni organ mora biti razumno prepričan, da je prosilec na dobrem glasu in namerava delovati pošteno in zaupanja vredno
 • Kompetenca: Prosilec mora zagotoviti razumno zagotovilo, da ima tako kolektivno kot posamično sprejemljivo raven znanja, strokovnih izkušenj in strokovnega znanja. Takšno lahko postavimo v ospredje z vidika kvalifikacij, spretnosti in sposobnosti, da si določimo čas za izvajanje funkcij v predlagani strukturi prosilca.
 • Solventnost: Začetne kapitalske zahteve, ki veljajo za ponudnike storitev razreda 4 VFA, znašajo 730.000 EUR. Vlagatelj mora tak znesek ohraniti kot trajni minimalni kapital in dokazati, da je finančno vzdržen in likviden.

Vlagatelj plača vse letne nadzorniške provizije MFSA na dan predložitve letnih revidiranih računovodskih izkazov in mora ob prejemu licence plačati najnižjo letno nadzorniško takso za prvo leto delovanja..

Postopek prijave za ponudnike storitev VFA

Postopek prijave je sestavljen iz treh faz, kot so navedene spodaj:

Pripravljalna faza

Na tej stopnji imenovani agent VFA obvesti MFSA, da namerava zaprositi za licenco za storitve VFA. Ta izjava vključuje:

 • predlagana struktura, ki identificira osebe, ki nameravajo zasedati ključne položaje;
 • seznam storitev VFA, za katere se zahteva licenca; in
 • pravno mnenje, da dejavnost ne spada v tradicionalno zakonodajo o finančnih storitvah.

Ko prejme zgoraj navedeno, organ pripravi sestanek s prosilcem – tak sestanek prosi prosilca za šestdeset (60) dni, da odda svojo vlogo. Takšna prijava vključuje vso dokazno dokumentacijo in v celoti plačane prijavnine.

Faza pred licenciranjem

Organ pregleda dokumentacijo in po izpolnitvi predloži „načelno odobritev“, ki velja 3 mesece, v kateri lahko prosilci dokončajo odprta vprašanja, izpolnjujejo pogoje pred izdajo dovoljenja in predložijo izvirnike končne vloge z dokazili.

Po licenciranju / pred začetkom poslovne faze

Prosilec ima morda dodatne pogoje po licenciranju, ki jih mora izpolniti, in mora začeti opravljati storitve VFA Services v 12 mesecih od datuma izdaje licence.

Ključne funkcionarje, ki jih mora določiti ponudnik storitev VFA

Prosilec mora jasno razumeti funkcionarje, ki jih mora imenovati, da bo dobro opremljen za pridobitev licence ponudnika storitev VFA. Neizčrpen seznam funkcionarjev, ki jih je treba imenovati ob prijavi za pridobitev licence ponudnika storitev VFA kategorije 4, je tukaj označen pod:

 • VFA agent:

To je ključna vloga, saj jo je treba imenovati pred začetkom pripravljalne faze. Agent deluje kot točka za zvezo med ponudnikom storitev VFA in organom.

 • Upravni odbor

Prosilca, ki zaprosi za pridobitev licence ponudnika storitev VFA, morata voditi in usmerjati vsaj dva (2) posameznika, da izpolnjuje načelo dvojnega nadzora. Takšni posamezniki morajo biti na dobrem glasu, imeti dovolj znanja in izkušenj ter imeti dovolj časa za opravljanje svojih nalog. Odgovornosti upravnega odbora

vključujejo, med drugim, naslednje:

 • splošna odgovornost za prosilca in za izvajanje ciljev, strategije in upravljanja; – celovitost računovodstva in računovodskega poročanja ter operativni nadzor in skladnost; vzpostavljeni so nadzorni mehanizmi razkritja;
 • nadzor nad višjim vodstvom itd.

Predsednik odbora ne more izvajati nadzorne funkcije in vloge izvršnega direktorja, razen če ga pooblasti MFSA.

 • Upravitelj tveganj

Za odobritev, pregled in ublažitev tveganj prosilca mora biti ves čas na voljo upravljavec tveganj. Vloga upravljavca tveganj vključuje oblikovanje, izvajanje in vzdrževanje ustreznih politik in postopkov za obvladovanje tveganj, ki opredeljujejo tveganja, povezana z dejavnostmi prosilca. Funkcija upravljanja s tveganji mora delovati neodvisno in mora delovati

zadostna pooblastila za med drugim:

 • Dostop do plošče;
 • Izvajati politike in postopke;
 • Poskrbite za višje vodstvo s poročili in nasveti;
 • Razviti vlagateljevo strategijo tveganja in sodelovati pri odločanju o tveganjih;
 • Komunicirajte z upravnim odborom, neodvisnim od vodstva.
 • Uradnik za skladnost

Pooblaščenec za skladnost mora izvajati in vzdrževati ustrezne politike in postopke, namenjene odkrivanju vseh tveganj, da prosilec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz zakona, predpisov ali pravilnika ali katere koli druge veljavne zakonodaje. Funkcija skladnosti med drugim vključuje obveznost:

 • Spremljati in ocenjevati ustreznost in učinkovitost vzpostavljenih politik in postopkov;
 • Izvajanje načrta spremljanja skladnosti;
 • Svetovati in pomagati posameznikom, ki izvajajo storitve VFA, pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti prosilca;
 • Imeti potrebna pooblastila, vire, strokovno znanje in dostop do vseh ustreznih informacij. Vloga pooblaščenca za skladnost se lahko odda samo agentu VFA, ki ga imenuje pravna oseba, ki ima licenco ali se prosi za licenco, kot ponudnik storitev VFA..
 • Pranje denarja uradnik za poročanje (MLRO)

Vlagatelj imenuje in ima ves čas MLRO. Takšna vloga

zasede posameznik, ki:

 • v celoti razume obseg odgovornosti, ki so povezane z vlogo;
 • ima vodilno vlogo v podjetju, ki zaprosi za licenco ponudnika storitev VFA;
 • je dobro seznanjen z določbami dela I izvedbenih postopkov in sektorskih izvedbenih postopkov FIAU.
 • Revizor

Vlagatelj mora imenovati revizorja, ki ga odobri MFSA, če ta revizor na noben način ni uradnik ali uslužbenec prosilca. Vlagatelj pripravi revidirane letne finančne donose in vmesne finančne donose, ki jih morata podpisati vsaj dva skrbnika, revizor in druge osebe, pooblaščene za podpis s sklepom odbora.

Druge tekoče obveznosti licenciranja za ponudnike storitev VFA

Imetnik licence ponudnika storitev VFA ima po pridobitvi licence več tekočih obveznosti. Ti vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje:

 • Obveščanje MFSA Obstaja več primerov, ko mora prosilec na tej stopnji imetnika licence pisno obvestiti MFSA za odobritev nekaterih ukrepov. Mednje spadajo:
 • Sprememba naslova in / kakršne koli spremembe kontaktnih podatkov;
 • Vse predlagane pridobitve ali odsvojitve enot, ki spadajo v določbe zakona o razkritju;
 • Kakršna koli predlagana bistvena sprememba poslovanja vsaj en (1) mesec pred spremembo začne veljati;
 • Vsi dokazi o goljufiji ali nepoštenosti s strani člana osebja imetnika licence;
 • Kakršne koli dokaze vdora, goljufije ali drugih resnih zlorab imetnika licence;
 • Kakršna koli odločitev za materialni zahtevek za zavarovanje poklicne odgovornosti ali katero koli drugo zavarovalno polico v zvezi s svojim poslovanjem; Kateri koli dejanski ali predvideni pravni postopek imetnika licence ali zoper njega;
 • Kakršne koli bistvene spremembe informacij, posredovanih MFSA;
 • Vse druge pomembne informacije v zvezi z imetnikom licence, njegovim poslovanjem ali osebjem na Malti ali v tujini;
 • Kakršna koli kršitev pravil, zakona ali predpisov, izdanih po njem, takoj ko imetnik licence ugotovi kršitev; in
 • Kakršne koli odločitve, da se pri regulatorju v tujini zaprosijo za kakršno koli dejavnost zunaj Malte.

Zavarovanje

Vlagatelj si po najboljših močeh prizadeva skleniti in vzdrževati zavarovalno polico, ki krije izgubo denarja ali izgubo ali škodo na katerem koli drugem premoženju ali premoženju, ki pripada družbi ali je v zadevi, hrambi ali nadzoru družbe. Takšno zavarovanje poklicne odgovornosti zajema:

 • Pravna odgovornost zaradi kakršnega koli malomarnega ravnanja, napake ali opustitve poslov ali katere koli zaposlene osebe;
 • Stroški pravne obrambe, ki lahko nastanejo zaradi kakršnega koli malomarnega ravnanja, napake ali opustitve poslovanja;
 • Ki zajema celotno ozemlje EU;
 • Nepošteno, goljufivo, kaznivo ali zlonamerno dejanje, napaka ali opustitev;
 • Kleveta in obrekovanje zaradi obrekovanja;
 • Izguba in poškodba prosilčevih dokumentov in evidenc, ki so v zadevi, hrambi ali nadzoru prosilca ali za katere je prosilec odgovoren; in
 • Odgovornost, ki izhaja iz kršitve določbe zakona, uredbe ali pravilnika.

Letno spričevalo o skladnosti

Prosilec mora predložiti potrdilo o skladnosti, ki ga je sestavil njegov uradnik za skladnost, v katerem navaja, da prosilec izpolnjuje določbe zakona in iz njega izhajajoče predpise VFA ter pravila, izdana zanje. Takšni se pripravijo letno in so na zahtevo na voljo MFSA in FIAU.

Test finančnega instrumenta

Če izdajatelj ni že opravil preizkusa finančnega instrumenta, mora prosilec, preden svojim strankam ponudi VFA ali storitev VFA, opraviti preizkus finančnega instrumenta, ki ga podpišeta uprava in pooblaščenec za skladnost. Pod pogojem, da v primeru dvoma prosilec pridobi pravno mnenje. Priporočljivo je, da se test finančnih instrumentov dopolni z obrazložitvijo, zakaj je bila dosežena končna klasifikacija.

Premoženje strank

Če vlagatelj hrani ali nadzoruje premoženje strank, mora imeti taka sredstva / denar na posebej ustvarjenih in ločenih računih, ki jih je treba identificirati ločeno od vseh računov, ki se uporabljajo za hrambo denarja / sredstev, ki pripadajo prosilcu. Vlagatelj od subjekta, pri katerem je vlagatelj odložil denar / premoženje strank, pridobi pisno izjavo, v kateri navaja, da se prosilec odreče in ne bo poskušal izvršiti ali izvršiti nobene bremenitve, pravice do pobota ali drugih terjatev do računa..

Dodatni pogoji, ki veljajo za izmenjave VFA

Poglavje 3 pravilnika določa seznam dodatnih pogojev, ki se uporabljajo

na izmenjave VFA, ki vključuje pravila, ki urejajo:

 • Merila za uvrstitev na seznam;
 • Pripor;
 • Naselje;
 • Ujemanje naročil;
 • Preglednost pred trgovanjem in po njem;
 • Sinhronizacija poslovnih ur;
 • Odpornost sistema;
 • Adijo zakoni;
 • Disciplinske ukrepe; Poročanje o sumljivih transakcijah;
 • Začasna ustavitev in odstranitev iz trgovanja;
 • Vodenje evidence strank;
 • Nezmožnost praznjenja funkcij; in potrdilo o skladnosti

Pridobitev licence ponudnika storitev VFA je regulativni žig odobritve najvišjega standarda zaradi obsežnega postopka spremljanja in prijave za licenco, s čimer se zagotavlja ustreznost poslovanja ponudnika storitev VFA in uporabnikom, vlagateljem ter operaterji, ki uporabljajo take regulirane storitve.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me