Co je nabídka počátečních virtuálních finančních aktiv (IVFAO)? Maltské zákony

VYDÁNÍ VIRTUÁLNÍHO FINANČNÍHO AKTIVA („VFA“) & VSTUP DO OBCHODOVÁNÍ S VFA

Na základě různých knih pravidel a regulačních aktualizací vydaných Maltským úřadem pro finanční služby (dále jen „MFSA“) v nedávné minulosti jsme připravili přehled počátečních a průběžných požadavků platných pro počáteční nabídku virtuální finanční aktivum (dále jen „IVFAO“) na Maltě nebo z ní. Tyto požadavky vycházejí z finální verze kapitoly 2 knihy pravidel o virtuálních finančních aktivech s názvem „Pravidla pro virtuální finanční aktiva pro emitenty virtuálních finančních aktiv“, jako příslušných ustanovení zákona o virtuálních finančních aktivech (dále jen „zákon o virtuálních finančních aktivech“). Akt”).

Co je nabídka počátečních virtuálních finančních aktiv (IVFAO)? Maltské zákony

Obecné požadavky – počáteční nabídka virtuálních finančních aktiv

Kapitola 2 pravidel pro virtuální finanční aktiva se vztahuje na emitenty virtuálních finančních aktiv (dále jen „VFA / s“), kteří se snaží poskytovat činnosti VFA na Maltě nebo z ní. Emitenti musí být právnické osoby řádně založené na Maltě a při výkonu své funkce musí dodržovat obecné zásady na vysoké úrovni. To zahrnuje mimo jiné plnění povinností etickým způsobem s velkou integritou při současném zohlednění nejlepších zájmů investorů. Zákon se snaží regulovat IVFAO, pokud emitent vydává VFA na Maltě nebo z Malty.

Požadavky na emitenty: Stručný přehled – počáteční nabídka virtuálních finančních aktiv

Emitent, jehož podnikání musí být řízeno v souladu se zásadou dvojí kontroly, musí zahájit nabízení svých VFA pro veřejnost nebo přijmout své VFA k obchodování na burze DLT do šesti (6) měsíců od data registrace dokumentu s MFSA. Před provedením nabídky nebo přijetím na burzu DLT musí být proveden test finančních nástrojů a podepsán správní radou emitenta a následně schválen jmenovaným agentem VFA.  

Emitent je povinen vystavit roční osvědčení o shodě týkající se jeho podnikání – certifikát bude následně zkontrolován a předložen Agentem VFA po jeho odhlášení všemi členy správní rady emitenta. Po předložení osvědčení o shodě musí emitent uhradit příslušné poplatky za dohled orgánu.

Trvalé požadavky vztahující se na IVFAO a obchodování s VFA na DLT burzách

VFA mohou být nabízeny veřejnosti pouze na Maltě nebo z ní, a následně požádat o přijetí k obchodování na burze DLT, pokud emitentův dokument splňuje požadavky zákona a je registrován u MFSA Podle toho.

Níže je uvedena zjednodušená verze procesu pro snadnou orientaci:

KROK 1: ZKOUŠKA FINANČNÍHO NÁSTROJE

Provedení Testu finančního nástroje a určení příslušného tokenu jako VFA, jehož určení musí potvrdit Agent VFA. To by mělo být vždy výchozím bodem, protože je třeba provést následující kroky pouze v případě, že se daný token kvalifikuje jako VFA.

KROK 2: JMENOVÁNÍ AGENTU VFA

Jmenování registrovaného agenta VFA, jehož jmenování bude vždy zachováno.

KROK 3: RADA PODÁNÍ

Emitent musí být účinně řízen nebo řízen alespoň 2 jednotlivci, v souladu se zásadou dvojí kontroly. Je rovněž nutné dodržovat následující zásady:

 • Odpovídá za zajištění toho, že Emitent dodržuje své povinnosti podle pravidel a pokynů;
 • Kolektivní a individuální odpovědnost za získání a udržování dostatečných znalostí a porozumění podnikání emitenta, které jim umožní plnit své povinnosti;
 • Je povinností správní rady informovat se o své činnosti jako celku, řádně rozumět jejímu finančnímu stavu a zkoumat dokumenty předložené k její pozornosti;

Deleguje-li výbor některou ze svých funkcí, toto delegování nezbavuje výbor povinnosti dohledu nad plněním těchto přenesených funkcí..

KROK 4: FIREMNÍ FORMULÁŘ

Emitent musí být právnická osoba řádně vytvořená podle jakéhokoli právního řádu, který je v současné době na Maltě platný. V souladu s tím bude nutné založit maltskou společnost, obvykle soukromou společnost s ručením omezeným (sro) nebo veřejnou společnost s ručením omezeným (plc.). Po změnách občanského zákoníku je nyní také možné použít nadaci.

KROK 5: JMENOVÁNÍ FUNKCÍ

Emitent jmenuje a vždy jmenuje následující funkcionáře, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti informačních technologií, aktiv DLT a jejich základních technologií a mají dobré znalosti o činnosti emitenta:

 • Systémový auditor – přezkoumává a kontroluje ujednání o inovativních technologiích emitenta (ITA) včetně ujednání o kybernetické bezpečnosti a připravuje výroční zprávu o auditu systémů svých ITA v souladu s pokyny vydanými Maltským úřadem pro digitální inovace (MDIA).
 • Agent VFA – obdrží potvrzení od emitenta, že byla zřízena správní rada, že investorům byl poskytnut plán stanovující milníky pro IVFAO a že mu budou poskytnuty finanční informace a předpovědi zisku.
 • Depozitář – považuje se za ZDP, pokud je prostřednictvím nich prováděna péče o VFA, avšak z hlediska péče o nekryté měny to může provádět pouze centrální banka, platební instituce, fond peněžního trhu, instituce elektronických peněz, banka v třetí země nebo úvěrové instituce.
 • Auditor – vypracuje zprávu potvrzující, že jsou zavedeny systémy AML / CFT / KYC.
 • Úředník pro hlášení praní peněz – provádějí jednotlivci, kteří chápou rozsah odpovědnosti spojené s rolí, musí být kompetentní, finančně spolehliví a mají dobrou pověst, jakož i odpovídající znalosti, odborné znalosti a zkušenosti s tradičními finančními službami a prevenci Zákon o praní peněz.

KROK 6: VYPRACOVÁNÍ WHITEPAPERU & ZVEŘEJNĚNÍ CHYTRÝCH ZAKÁZEK

Vypracování Whitepaperu v souladu s formou a obsahem předepsaným v prvním harmonogramu VFAA a veškerých pravidlech vydaných MFSA. To zahrnuje požadavky týkající se zavádění inteligentních smluv.

KROK 7: FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A DOPROVODNÁ DOKUMENTACE

 • Emitent, který si přeje vykonávat výše uvedenou činnost / činnosti, musí prostřednictvím svého agenta VFA předložit MFSA následující:
 • Bílá kniha a doplňkové dokumenty podepsané správní radou.
 • Kopie testu finančních nástrojů podepsaná správní radou a schválená agentem VFA.
 • Potvrzení od systémového auditora, že ITA emitenta splňuje pokyny MDIA.
 • Roční auditované účty za každý z posledních tří (3) finančních let a / nebo pokud je emitent součástí skupiny – konsolidovaná účetní závěrka skupiny.
 • Ověřená kopie ústavních dokumentů.
 • Registrační poplatek.

KROK 8: POPLATKY

Poplatky za registraci bílé knihy – 8 000 EUR

Roční poplatky za dozor – 2 000 EUR (splatné po předložení osvědčení o shodě)

KROK 9: PŘIPRAVOVANÉ POVINNOSTI

Jmenování správní rady

Taková rada – odpovědná za zajištění toho, aby emitent dodržoval pravidla a povinnosti orgánu – musí jednat čestně, při výkonu funkcí postupovat přiměřeně, vyhýbat se střetu zájmů, sledovat dodržování předpisů, identifikovat rizika a řídit je a být odpovědná za dodržování emitenta AML / CFT, přičemž si je vědom činností emitenta a jeho finanční situace.

Zavedení rámce kybernetické bezpečnosti

To zahrnuje různé zásady, například; plán reakce a obnovy, kontinuita podnikání, správa citlivých dat atd. Rámec musí být v souladu s mezinárodně uznávanými standardy kybernetické bezpečnosti a musí být v souladu s ustanoveními GDPR.  

Postupy vedení záznamů  

Emitent uchovává dokumenty a uchovává je k dispozici pro MFSA, aby mohl sledovat jeho dodržování v souladu s pravidly MFSA týkajícími se VFA. Tyto dokumenty musí být uchovávány po dobu nejméně pěti (5) let, pokud MFSA nepožádá o jejich uchování po dobu sedmi (7) let. Médium, kde budou dokumenty uchovávány, musí být přístupné pro budoucí potřebu MFSA a v takové formě a způsobem, aby byly splněny následující podmínky:

 • neomezený přístup MFSA včetně možnosti rekonstituovat každou fázi procesu transakce;
 • změny a opravy obsahu dokumentů musí být snadno zjistitelné;
 • s dokumenty nelze manipulovat

Robustní I.T. Infrastruktura

Emitent se ujistí, že jeho I.T. infrastruktura zajišťuje:

 • integrita a bezpečnost veškerých v nich uložených dat;
 • dostupnost, sledovatelnost a přístupnost údajů;
 • soukromí a důvěrnost; a
 • je v souladu s ustanoveními GDPR.

Roční podání – počáteční nabídka virtuálních finančních aktiv

Emitent musí u MFSA provést následující roční podání:

 • roční prohlášení o shodě předložené agentem VFA jménem emitenta;
 • auditovaná účetní závěrka; a
 • zpráva auditora.

Emitent platí roční poplatky za dohled MFSA po předložení ročního prohlášení o shodě. Toto prohlášení bude obsahovat potvrzení, že agent VFA je přesvědčen, že:

 • Byly splněny místní požadavky AML / CFT, které je třeba získat od MLRO emitenta; a
 • Technologická ujednání emitenta jsou v souladu s jakýmikoli kvalitativními standardy a pokyny vydanými MDIA použitelnými pro konkrétní typ ujednání, jejichž potvrzení je třeba získat od systémového auditora emitenta.

 Omezení, vymáhání a sankce – nabídka počátečních virtuálních finančních aktiv

Omezte maximální investovatelnou částku

Emitent zajistí, aby investor (který se nepovažuje za zkušeného) neinvestoval více než 5 000 EUR do svých počátečních nabídek VFA za období 12 měsíců. Pamatujte, že zkušený investor nemusí nutně odpovídat profesionálnímu a / nebo akreditovanému investorovi, ale měl by mít znalosti oboru a mít předchozí zkušenosti s ICO.

Sankce v případě porušení

Pokud emitent / agent VFA poruší nebo poruší pravidlo, může MFSA na základě orgánu, který mu byl udělen podle článku 48 zákona, uložit správní sankce, aniž by se obrátil na soud, až do výše 150 000 EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map